Rajah Inn Restaurant

基本信息

2017-03-21
68350080

详细信息

地点:302 Tiong Bahru Road , #02-13/14/15 Tiong Bahru Plaza , Singapore 168732
电话:6835 0080

位置地图