Shanshui Palace Restaurant

基本信息

2015-05-08
68621838

详细信息

地点:450 Jalan Ahmad Ibrahim, Raffles Country Club, Singapore 639932
电话:6862 1838

位置地图