Wishbone Restaurant Cafe

基本信息

2017-03-21
67333777

详细信息

地点:1 Jalan Anak Bukit, #B2-05 Bukit Timah Plaza, Singapore 588996

电话:6733 3777

位置地图